Meditatie

Nu is mijn ziel ontroerd……

Johannes 12: 27a

DE BEWOGEN ZALIGMAKER

Jezus’ ziel is ontroerd. Hij is geschokt, in verwarring gebracht. De lijdensweg komt voor Zijn aandacht. De Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Maar dat gaat door lijden en sterven heen. Nu is die ure gekomen. Hoe weet de Heere dat? Hij verneemt dat er Grieken zijn die Jezus willen zien. Terwijl de vijandschap onder de Joden toe neemt, komen er nu heidenen die naar Jezus vragen. Dat is voor Hem een teken dat de Vader roept. Jezus moet de Redder der wereld zijn. Dat kan alleen als de wet van het tarwegraan door Hem wordt vervuld.

Nodiging

Deze ontroering tekent ons Jezus als waarachtig mens. Hij heeft angst voor de dood. Hij ziet op tegen die bange weg om de helse pijn en smart te ondergaan. De hevigheid en de omvang van dat lijden grijpt Hem aan. Hij voelt het in Zijn ziel en…..huivert!

Jezus gaat niet als een stoere Held Zijn lijdensweg. Hij staat er niet boven in Zijn Godheid. Niet zonder aandoening en gevoel ondergaat Hij Zijn lijden. Hij spreekt het uit tegen de discipelen. Opdat zij van die benauwdheid weten. Daarin komt Hij naast ons staan. Is Hij niet een dierbare Middelaar? In al mijn benauwdheid is Hij benauwd! Wat een troost voor ieder die met de vreze des doods bezet is. Hoe komt de sterveling daar uit? De dood is een vijand. Wat kan dat naar je toekomen bij een ongeluk of ernstige ziekte. Of als je last hebt van je zondaarsbestaan. Hoe verschijn ik rechtvaardig voor God? Hoe krijg ik een Borg voor mijn ziel.

Deze zielsontroering is een nodiging om met uw schuld en nood tot de Heere te gaan. Hij heeft angst voor het lijden. Nog enkele dagen en het is Pascha. Dan zal Jezus als het Lam worden weggeleid ter slachting. Hij zal de last van de toorn des Vaders dragen. En dat niet voor Zijn eigen zonden. Maar als Borg Die voldoening geeft voor de Zijnen. Laat deze zielsontroering van Jezus ook onze ziel ontroeren! Als we zelf iets van onze vloekwaardigheid gaan inleven, zal onze ziel ontroerd worden. U bent toch niet zonder zielsontroering? Als we onbekeerd voortleven, zonder verbroken hart, is dat geen bewijs dat deze bewogen Jezus voor ons nog geen heerlijkheid heeft?

Strijd

Het nabije lijden grijpt Hem zo aan, dat Hij zich afvraagt wat Hij bidden zal. “En wat zal ik zeggen?” Is de Heere nu vol twijfel? Op dit moment ontbreekt het Jezus aan woorden. Zal Hij vragen: “Vader verlos Mij uit deze ure!”? God de Vader zou Hem met Zijn engelen uit dit lijden kunnen verlossen. Dan wordt Hem de vernedering van het kruis bespaard. Maar Jezus zou Zijn borgwerk niet voltooien. Dan zou het voor ons verloren zijn; geen zondaar kon behouden worden! Wie zou de schuld verzoenen? Hoe zouden onze zonden kunnen worden vergeven?

U verkeert in onzekerheid? “Wat zal ik zeggen?” Mijn hart en mijn vlees hebben hun eigen begeerten. Ik verkies niet de weg van smart en kruis. Ook Gods kind moet leren dat de beproeving als een kastijding over hem komt. Wat een strijd van binnen, als we geen uitweg zien. In de wereld worden helden geprezen om hun prestaties. Maar deze ontroerde Christus wordt de gepaste Borg voor een arm verloren schepsel, die soms uitroept: de angst der hel doet me alle troost missen!

Wending

Dan voltrekt zich een machtige wending. Jezus spreekt en het klinkt als een belijdenis: “Maar hierom ben ik in deze ure gekomen!” Alsof Jezus Zichzelf corrigeert. Het is wel een mogelijkheid om uit dit lijden nu verlost te worden, maar Jezus maakt het niet tot een echt gebed. Hij zou ontrouw zijn aan Zijn roeping. Welk een liefde openbaart Jezus hier: Hij ontloopt het lijden niet. Het staat vast voor Jezus: dit is Mijn taak. Ik ben geworden onder de wet. Hij is bereid Zich te onderwerpen aan de wil van Zijn Vader. Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkig voortgaan. Het is onmogelijk dit uur te ontlopen. Hij verwerpt dit want Hij aanvaardt gewillig de wil des Vaders. Hierom!

Hij wil als het tarwegraan zijn dat in de aarde valt en sterft. Het offer dat Hij brengt is de vrijwillige daad van Zijn zondaarsliefde. Hij is Zich goed bewust van Zijn weg: door lijden tot heerlijkheid. Vader verheerlijk Uw Naam! Hier is al overwinning voordat Hij het offer brengt. Jezus is het eens met Zijn Vader. Hij zal gehoorzaam zijn tot in de dood des kruises.

Troost

Wat ligt er in deze ontroering van Christus een rijke vertroosting. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af in het geloof. Het leven van Gods kind is vaak tussen hoop en vrees.

Mist u vastheid? Is de weg van dood en graf voor u uitzichtloos? Laat Jezus’ ontroering u op de knieën brengen. Zoek de enige troost bij Hem! Alle ontroering mag u de Heere voorleggen. Stort uw hart maar voor Hem uit. Uw lijden en de vrees. Dan mag u ervaren dat de ontroering van Jezus hoort bij Zijn borgtocht. Het is tot verzoening van uw schuld. Om u van straf en vloek te verlossen. De bewogenheid van deze Zaligmaker geeft het bedroefde zondaarshart troost.

Hij sterkt met kracht in uw hart. Hij schenkt vrede in de ziel. Hij geeft heilige berusting om in Zijn weg te gaan. In de grootste smarten: uw hart worde niet ontroerd! En het wordt een leven vol ontroering over de weldaden van de Hogepriester. Is dan de zelfopofferende zondaarsliefde van Christus u niet wonderbaar? De zielsontroering van de strijd en vrees gaat eens over in de vreugde en dank voor de zaligheid die Hij heeft aangebracht!

 

Ds. J.P Boiten

 

 

 

 

De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde