Meditatie

 

En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.

Johannes 16:8

HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST

We hebben het Pinksterfeest gevierd. Het feest waarop we mogen gedenken dat op grond van Christus volbrachte werk de Heilige Geest is uitgestort. En hoe onmisbaar is de Heilige Geest. Zonder de werking van de Geest zijn we ten dode opgeschreven.

Jezus geeft Zijn discipelen reeds voor Zijn sterven onderwijs over het werk van de Heilige Geest. De Trooster zal komen om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.

Direct treedt het wereldomvattende karakter van Pinksteren naar voren. Bedoeld is de wereld die van God afgevallen en vervreemd is. De Gode vijandige wereld. U denkt dan wellicht buiten schot te blijven. De wereld is slecht, ja maar wij kerkmensen….. Maar bedenk dan wel dat met de wereld hier eveneens het Joodse volk bedoeld is. Het verbondsvolk dat zich erop liet voorstaan Gods volk te zijn. Ook zij zijn in zichzelf vijanden van God. Ook kerkmensen zijn mensen met een van nature vijandig hart voor God. Met een zondig hart.

Daar willen wij van onszelf niet aan. Maar daarom is het juist zo rijk dat de Heilige Geest is uitgestort. Die overtuigd van zonde. Wat onmogelijk is voor de mensen is mogelijk bij God door Zijn Geest. De Heilige Geest leert ons onze zonden kennen.

Je hoort soms klagen over weinig zondekennis. Zou dat komen omdat de Geest onder ons niet meer kan werken? Blussen wij de Geest soms uit? Bedroeven we Hem of weerstaan we Zijn werking? Want waar de Geest werkt daar komt zondekennis. En Jezus dringt in Zijn uitleg direct door tot de kern. De ergste zonde is immers ongeloof, zo zegt Jezus. Als we ons niet gewonnen geven aan de Heere. Als we Zijn Woord niet geloven is daarin ons zondaarsbestaan getekend. Wat is het gebed daarom nodig of de Geest in ons wil werken opdat we ontdekt worden aan onze zonde.

Maar de Geest overtuigd ook van gerechtigheid. Dan gaat het om de rechtvaardigheid die er in Christus is, ja dat Hij Zelf de Rechtvaardige is. Daar wilden de Joden niet aan. Zij konden en wilden dat niet geloven. Maar op Hemelvaartsdag is het bewijs geleverd. Toen is Christus heengegaan naar de Vader. En de Vader heeft Hem niet afgewezen maar Christus mocht plaats nemen aan Zijn rechterhand. Hij bleek toen ontegenzeggelijk de Rechtvaardige te zijn die het verlossingswerk had volbracht en daarom toegang had tot het Vaderhuis.

Zo toont de Heilige Geest niet alleen onze schuld, maar ook het adres waar onze schuld vergeven kan worden. Hij de Rechtvaardige kwam om te betalen voor onrechtvaardigen. Bij Hem mag u komen met uw zonde en schuld. Hij wil ze zo graag van u overnemen. En opnieuw blijkt de Heilige Geest dan zo onmisbaar. Want van onszelf zien we ook in Hem niet de Rechtvaardige die onze Zaligmaker wil zijn. Maar de Heilige Geest wil er ons de ogen voor openen en wil ons bij deze Zaligmaker brengen om daar verlost te worden van onze schuld en zonde. De Heilige Geest opent er de ogen voor en brengt ons bij Christus.

En ten slotte overtuigd de Heilige Geest van oordeel. Niet dat ik dan nog onder het oordeel door moet maar dat de overste van de wereld de duivel, geoordeeld is. De Heilige Geest laat zien dat de duivel en zijn wereld reeds geoordeeld zijn en op weg naar het einde zijn. Daarvan overtuigd de Heilige Geest opdat de wereld zou ontdekken dat ze hun hoop stellen op een wereld die ten onder gaat. Om ons te tonen dat we zo vaak bouwen en steunen op dingen die vergaan en door God reeds geoordeeld zijn. Om ons te tonen hoe dwaas we zijn als we het daar nog van verwachten. Om ons te leren niet langer daarop te vertrouwen, maar ons geheel en al op Christus te verlaten.

Maar wat is dit tegelijk een troost voor Gods kind, juist als de wereld zo belaagd. De Trooster overtuigt ons ervan dat deze wereld voorbij gaat. De satan heeft nog wel macht en kan het ons nog wel moeilijk maken, maar hij is reeds geoordeeld. Alleen de totale voltrekking van het oordeel wacht nog. Bij de wederkomst zal God al Zijn en mijn vijanden oordelen. De overste van de wereld zal geworpen worden in het helse vuur. De wereld zal geoordeeld worden. Maar ik mag met al de uitverkorenen ingaan in de vreugde van mijn Heere en Heiland. De Geest overtuigd daarvan. Opdat we getroost en met opgeheven hoofd dwars door alle droefenis en vervolging onze Zaligmaker uit de hemel zullen verwachten.

Mag de Heilige Geest zo al Zijn werk doen in uw leven? Kent u dat ontdekkende, heenwijzende en troostende werk van de Geest in uw leven? Het is immers zo heilzaam. Laat daarom ons geloof worden zijn en blijven: “Ai, laat van mij Uw Heil’ge Geest niet scheiden.”

 

Ds. W.N. Middelkoop

 

 

 

Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde