Meditatie

 

WAAR GOD SPREEKT IS EEN

NIEUW BEGIN

Toen de HEERE Zelf de deur van de ark hermetisch achter Noach had gesloten, was dat het einde van een tijdperk. Een aarde waarvan gezegd moest worden, dat zij verdorven was voor Gods aangezicht…en vervuld was met wrevel, werd door de zondvloed verzwolgen. Maar Noach had genade gevonden in Gods ogen, hij werd met zijn acht zielen behouden in de ark. Met hem wilde de HEERE genadig een nieuw begin maken. Wat een wonder van genade, dat dit nog kon. Wat een trouw van God ook, dat de HEERE nog gedacht aan de belofte van het komende vrouwenzaad. Uit Noachs lendenen, zou de beloofde Messias toch nog geboren worden.

 

De Schrift zegt dat: “Noach wandelde met God”. Maar, o wat werd dat enorm op de proef gesteld. Wat zullen zijn tijdgenoten hem uitgelachen en bespot hebben, toen hij jarenlang aan die ark gebouwd heeft. Wat zal hij op de zeef gelegd zijn, toen de wateren de overhand kregen op de aarde. Zou de ark het wel houden? Was die hele arkbouw geen uitstel van executie geweest? Hoe zou dit aflopen? En wat duurde het allemaal verschrikkelijk lang! Alles bij elkaar heeft Noach meer dan een jaar in de ark opgesloten gezeten.

 

Een stuurloos schip?

De ark was eigenlijk een heel wonderlijk schip. Er zat namelijk helemaal geen roer aan de ark. Noach kon zijn schip niet sturen, maar hij moest maar afwachten, waar hij heen zou drijven. Dat viel niet mee, want dat ligt ons helemaal niet. Als het even kan, houden we immers liever zelf het stuur stevig in handen. Wat zal 2019 ons brengen? Daar is geen zekerheid over. Maar wat zouden we er graag volledige controle over hebben. Alles netjes uitgestippeld en geregeld! Niets aan het toeval overgelaten, ja dat lijkt ons eigenlijk het beste.

Maar Noach kon zijn bootreis niet plannen, hij dreef stuurloos met zijn ark op de woeste baren. Zo leek het tenminste voor een oppervlakkige toeschouwer. Maar wie had de deur ook al weer achter hem gesloten? Wie had er beloofd dat Noach en zijn acht zielen behouden zouden worden? Noach mocht toch weten, dat de HEERE een waarmaker van Zijn woord is. En dan is de ark helemaal niet stuurloos! Dat geldt ook van ons levensschip in 2019. Hoe de reis precies zal zijn weten we niet; maar we weten toch wel Wie het roer in handen heeft? En als we Hem nu eens lieten sturen, zou dat niet verreweg het beste zijn?

 

Een afwachtende Noach!

Toen het na veertig dagen ophield met regenen zal Noach wel gehoopt hebben, dat het ergste er nu op zat. Nu zou het wel niet lang meer duren voor hij de ark weer kon verlaten. Maar wat viel dat tegen. Pas na vijf maanden na het begin van de zondvloed strandde de ark op de bergen van Ararat. En nog moest Noach wachten. Pas op nieuwjaarsdag viel de aarde droog, maar liefst tien en een halve maand, na het begin van de zondvloed. Eindelijk, zou je zeggen, waar nu nog op gewacht. Openen, die ark! Neen, Noach doet dat niet, hij wacht af! Waar wacht hij dan nog op? Ach, Noach wist heel goed, waarom hij in de ark was gegaan. Dat had de HEERE hem immers bevolen! In gehoorzaamheid aan de HEERE had hij die ark gebouwd, en was erin gegaan. Zou hij dan nu naar eigen inzicht en op eigen initiatief de ark weer verlaten? Daar kon toch geen zegen op rusten! En zouden wij een gezegend 2019 kunnen verwachten, als we alleen maar on eigen plan trekken, en niet zouden vragen: “wat wilt Gij dat wij doen zullen.” Is het dan wel een doorleefde werkelijkheid voor ons, dat de Meester ons zegt: “Zonder Mij vermoogt gij niets”? Waar dat echt beleefd wordt, zal er in de binnenkamer biddend verwacht worden, dat de HEERE spreken zal. Noachs schip had dan wel geen roer, maar hij had er gelukkig wel een binnenkamer.

 

Een sprekende God

Noach kende een God die tot hem gesproken had. Wat was dat een zegen voor Noach geweest, vooral omdat hij ook ter harte had genomen, wat de HEERE tot hem gesproken had! En wat zou Noach nu dwaas geweest zijn, als hij niet had afgewacht tot de HEERE Zelf weer tot hem spreken zou en hem toestemming geven zou om de ark te verlaten. Zulke dwazen, zijn wij toch hoop ik niet? Willen wij wel echt naar de HEERE luisteren? En Hem dus ook gehoorzamen? Noach is niet beschaamd geworden toen hij Gods woord inwachtte. In de tweede maand, op de zeven en twintigste dag der maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach, zeggende: Ga uit de ark…. Toen ging Noach uit. Voor hem en de zijnen was er toen een nieuw begin. Ja, zo is het altijd, als we echt willen luisteren naar wat de HEERE tot ons te zeggen heeft. Wilt u dat wel? Zijn er nog brandende harten als Hij tot ons spreekt op onze levensweg en Hij ons de Schriften opent? U hoopt op een gezegend 2019? Toch nog een nieuw begin, na een verzondigd leven tot hier toe? Geef dan acht op Zijn onfeilbaar Woord. Hoort en uw ziel zal leven!

 

Ds. W. van Benthem

 

 

 

Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde