Meditatie

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u

1 Thessalonicenzen 5: 18

 

DANKT GOD IN ALLES

We mogen op de eerste woensdag in november weer onze jaarlijkse Dankdag houden voor gewas en arbeid. Gewas is alles wat op het veld wast, waaraan God de wasdom geeft en met Zijn zegen bekroont.

 

Dat geldt eveneens voor het “gewas” van de arbeid op het brede terrein van het leven. Daar is de arbeid van bedrijf en handel van hoofd en hand. Ook daar heeft de Heere God de wasdom gegeven en de zegen geschonken. Zo is er de oogst van inkomsten en verdiensten. Daarom houden we Dankdag voor gewas en arbeid. Op die dag komen ouderen en jongeren samen in de kerk om met elkaar de Heere te danken voor alles wat Hij ons en ons volk dit seizoen schonk. Wij danken voor.

 

Leg daar nu de tekst naast. Hoe staat het daar? Daar staat niet dankt God voor, maar in alles. Het betekent zoveel als ondanks alles, ondanks de voorspoed, de tegenvallers, de tegenslagen, de zorgen, de moeiten, het verdriet en het gemis. “Dankt God in alles”. 

 

Hoe kan de apostel dit zo schrijven? Kent hij het menselijke hart dan niet? Heeft hij geen oog voor het leven, zoals de mensen dat toen en zoals wij dat nu ervaren? Kun je de dankbaarheid als een gebod de mensen opleggen? De woorden van de tekst staan in de gebiedende wijs: “Dankt God in alles”. Dat is de dankbaarheid, waartoe de tekst ons roept en zoekt te brengen: in alles en ondanks alles.

Let tevens op de verwijzing naar Efeze 5: 20 onder de tekst. Daar staat: “Dankende allen tijd over alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.”

De Heere zegt ons in Zijn Woord; “en weest dankbaar

(Kol. 3: 15).

Met de dankbaarheid aan God eindigt ook de Catechismus. Het heeft daar een grote plaats, omdat het in de Bijbel een grote plaats heeft. Maar heeft het die plaats ook in het leven van ouderen en jongeren? Wie dankt God in en ondanks alles?

Het woord ‘dankt’ is gevormd uit het Griekse woord voor ‘genade’. De dank in alles komt dus uit op de genade. Danken betekent eigenlijk van genade spreken. De genade is vrucht van het kruisoffer van Christus.

Dat geldt ook van de zegen in gewas en op de arbeid. Het kostte Hem Zijn bloed, Zijn leven. Alles is onverdiend en daarom genade. Nodig is dat we de dingen recht leren zien.

 

Wij hebben dat niet van onszelf om God in en ondanks te danken. Mogelijk bent u, ben jij diep in uw hart ondankbaar en ontevreden, omdat het allemaal zo anders is gegaan, dan u gedacht en verwacht had. Er kunnen grote zorgen zijn, een diep verdriet, een pijnlijk gemis. Vanwege de vele dingen in het leven kunnen jongeren met zichzelf overhoop liggen en opstandig zijn. Een mens kan ten einde raad zijn.

Als je nog onbekeerd bent, hoe kun je dan God danken in alles? Wat zijn de vele tijdelijke gaven zonder de geestelijke en eeuwige zegeningen? We kunnen het moeilijk hebben met een tekst als deze. Waar is de dank aan God in ons leven?

 

Paulus schrijft in deze brief uitvoerig over de wederkomst van Christus in heerlijkheid. Hij komt gelijk een dief in de nacht

(1 Thess. 5: 2). Hij zal ons rekenschap vragen of we in ons leven Zijn God en Vader hebben verheerlijkt, gedankt en gediend. Gods wil ten deze is toch duidelijk. “Dankt God in alles; want dat is de wil van God”. Hij heeft er recht op dat wij Hem danken met hart en mond, dat wij Hem danken met onze gaven, naar Zijn wil. Laten we het bedenken.

 

En dan volgt er op: “in Christus Jezus over u.” De apostel verkondigt Hem ook in de tekst. Hij is in de wereld gekomen, waarin de rechte dank aan God is verstoord. Er is immers niemand die God zoekt en Hem dankt, wel formeel, maar niet van harte. En nu horen we de Heere Jezus zeggen: “Ik dank U, Vader.” Hij heeft Zijn God en Vader gedankt, toen Hij de schare zo wonderlijk voedde. Hij heeft God volmaakt gedankt in de Paaszaal, waar Hij het Heilig Avondmaal instelde. Zo is Hij de weg gegaan naar het kruis. Hij heeft God verheerlijkt in heel Zijn leven en Hem gedankt in en ondanks alles. Hij deed het als Borg in de plaats van al de Zijnen. Door het geloof leren wij het vanuit Hem vol verwondering zeggen: “Heere Jezus, U bent mijn dank aan God in alles.” Wat ik dan in mijzelf mis, dat vind ik in Hem. En vernieuwd door Zijn Geest, leert Hij ons God danken in alles en ondanks alles. Dan gaan wij het  Paulus nazeggen: “Maar Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave.”

 

God danken in alles kan alleen vanuit Christus Jezus.

Schenke de Heere ons en onze kinderen, dat wij zo Dankdag mogen houden.

 

Ds. A. Stehouwer 

 

 

 

 

1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde