……Vrede zij ulieden!

Johannes 20: 19b

 

DE PAASGROET

Met deze woorden verschijnt de Heere Jezus na Zijn opstanding in het midden van Zijn discipelen. Woorden die dagelijks gehoord worden. Het is onder Israël de gebruikelijke groet, waarmee men elkaar dagelijks verwelkomt. Shalom! Juist die alledaagse gezegden slijten af, zodat niemand de eigenlijke betekenis er meer van beseft. Maar wanneer de opgestane Levensvorst deze woorden op Zijn lippen neemt, dan krijgen ze weer inhoud en diepte. Vrede, dat is een zaak die sinds het paradijs in deze wereld gemist wordt. Niet alleen maar dat er geen oorlog is. Velen zijn tevreden als zij in vrijheid en ongestoord hun weg kunnen gaan, terwijl in andere landen in deze wereld de oorlog woedt. Als die vrede voor ons voldoende is, dan hebben we nog nooit iets van Pasen begrepen. De vrede die Christus schenkt, is maar niet het ontbreken van oorlog. Het is die alomvattende vrede; die vrede die alle verstand te boven gaat. Het is vrede met God, vrede met de naaste en vrede met onszelf. Die vrede was ons deel toen de mens uit de hand van zijn Schepper voortkwam. Toen was alles in overeenstemming met de wil van God en daarom was er vrede in hof en hart. In de staat der rechtheid heerste volmaakte vrede.

Die vrede is echter wreed verstoord. De zonde is in de wereld gekomen en het is één en al onvrede geworden. Geen vrede meer met God, geen vrede meer met de naaste, geen vrede meer met onszelf. De liefdevolle gemeenschap met God is omgezet in haat en vijandschap. God openbaart nu Zijn toorn over alle ongerechtigheid. In plaats van een Vriend wordt God de schuldeiser van de mens. De zonde heeft wat teweeggebracht in deze wereld. De mens heeft zichzelf van de heerlijkheid die hij bij zijn schepping ontving beroofd. Toch wordt het gemis aan die vrede door velen niet gevoeld. Zij zijn zo gewend geraakt aan de bestaande orde dat zij er zich mee verzoend hebben. En, inderdaad, de Heere heeft nog veel goeds gelaten in deze door de zonde gevloekte aarde. Maar de echte vrede wordt gemist.

Maar wanneer de opgestane Christus Zijn discipelen bezoekt, roept Hij hen toe: “Vrede zij u!” Dan bedoelt Hij die volkomen vrede, die allesomvattende vrede en harmonie. Als Christus deze woorden uitspreekt, dan is het niet slechts een wens, maar Hij brengt die vrede. Hij heeft de beschikking over die vrede. Hij brengt deze vrede met doorboorde handen, waarin de tekenen der nagelen nog duidelijk te zien zijn en Hij toont hun Zijn zijde. Hij heeft deze vrede verworven door de onvrede te hebben doorworsteld. Hij heeft de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, verlaten en is afgedaald naar deze gevloekte aarde, waar de onvrede heerst. Hij is van God en mensen verlaten geweest, waarin Hij de eeuwige onvrede doorleden en doorstreden heeft. Zo is hij de bron geworden van de vrede Gods die alle verstand te boven gaat.

Deze vrede gaat Hij na Zijn opstanding nu schenken aan Zijn kerk. Nu is er weer vrede voor elk hart dat de bitterheid van de zonde heeft leren smaken. Daar wordt de vrede gevonden voor ieder die met zijn onvrede schuilt aan Zijn doorboorde voeten. Daarom hoeft u niet te twijfelen, u die met uw zonden en ellenden vlucht tot de gekruisigde en opgestane Heiland, want het is Pasen geworden. Dat betekent dat Christus als de Levensvorst over de vrede kan beschikken.

Iedere zondag groet de verhoogde Christus Zijn gemeente met de paasgroet: “Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest.” Christus komt met diezelfde woorden tot ons en ze hebben nog dezelfde kracht en inhoud. Het geloof alleen doet de zondaar in dat heil delen. Waar het geloof beoefend wordt, daar wordt ook de vrede Gods ervaren. De discipelen werden verblijd toen zij de Heere zagen. Die vrede van Christus brengt ook blijdschap en vreugde met zich mee. Dan wordt de verhouding tussen God en de mens weer hersteld. Dan is het hier nog maar een beginsel van die eeuwige vreugde, maar na dit leven zal ik volkomen zaligheid bezitten.

Buiten deze Heere Jezus Christus is er geen vrede. Als we die vrede met God niet kennen, dan zullen we straks God als een onverzoend en toornend Rechter ontmoeten. Dan wacht ons de eeuwige onvrede. Nog houdt Hij u Zijn vrede voor. Die is bij deze opgestane Levensvorst te verkrijgen. Hij deelt Zijn liefelijke vrede zelfs tot aan de verste grenzen mede. Dat geeft troost, in leven en sterven.

 

Ds. B. de Romph

 

 

 

 

Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde