Meditatie

 

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

Hebreeën 11: 10

 

ZALIGE VERWACHTING

Ons land telt heel wat steden. Grote en kleine. Schone en minder schone. Al die steden zijn gebouwd door de mens. In die steden staan monumentale bouwwerken en imposante gebouwen. Zij laten het kennen en kunnen van de mens zien. Toch zal eenmaal al deze culturele schoonheid vergaan. Helaas zoeken vele inwoners van deze steden hun levensgenot en levensvertier in de zonde. Ze zijn pas in hun element als ze in de tenten der goddeloosheid verkeren. Ach, die vreugde zal eenmaal overgaan in eeuwige droefheid. Want alle steden zullen vergaan en alle goddelozen zullen van de aarde verdelgd worden. Aan alle comfort, gemak en vermaak komt dan een einde.

Abraham zag uit naar een andere stad, naar de hemelse stad. Abraham woonde in het land van de belofte, maar hij voelde zich er niet thuis. Zijn geloofsbegeerte ging uit naar de stad die fundamenten heeft. Die stad is gemaakt, ontworpen door dé Kunstenaar. God is de Architect. Maar Hij is tegelijkertijd de Uitvoerder. Hij heeft haar ontworpen.

Abraham heeft die stad verwacht. Hij woonde in tenten en hij verwachtte de stad, waarvan de Kunstenaar en Bouwheer God is. Dat was zijn enige verwachting. Daarin is hij niet beschaamd geworden! God is immers de Kunstenaar en Bouwmeester van die stad! Die stad vergaat nooit. Haar fundamenten wankelen niet. Die stad heeft onverwoestbare fundamenten. Abraham had eerbied voor deze hemelse stad. Hij geloofde dat ze nooit zal vergaan. Dat verheugde hem zeer. Hij geloofde op Gods tijd veilig daarheen gebracht te worden. Die hoop hielp hem om al de beproevingen van zijn zwervend leven te verdragen. Al die ongemakken achtte hij licht, want hij zag op dié stad.

U ziet het, geloof zonder verwachting bestaat niet. Dat wordt de Hebreeën en ons voor ogen gesteld. Weet het toch, lezers, dat alle steden zullen vallen. Babel zal vallen. Dat leert het boek Openbaring ons overduidelijk.

Zalig is hij die zich in het geloof richt op de eeuwige stad. In die stad woont en troont de Almachtige. Deze stad zal eenmaal nederdalen uit de hemel. Voor de opbouw van deze stad staat de Heere Zelf in Vreest niet, gij allen die de Heere kent, want naar Gods gemaakt bestek zal die stad verrijzen. En de inwoners ervan zullen állen door de Heere worden toegebracht. Niemand van de kinderen Gods zal er ontbreken. Daar zorgt de Heere Zelf voor. Bovendien is de stad onwankelbaar. De fundamenten vormen de grondslag van die stad. Allereerst is de stad gebouwd op de eeuwige vrijmachtige verkiezing. In dat fundament vindt de gelovige te midden van alle strijd en aanvechting rust. Dan is er het fundament van het bloed van de Zoon van God. Paulus schrijft aan de Korinthiërs dat er geen ander fundament gelegd mag worden dan hetgeen reeds gelegd is, namelijk Christus. Onder deze stad ligt ook het fundament van Gods genadeverbond. Daarin legt de Heere vast Wie Hij is voor Zijn volk! In dat verbond spreekt hij van Zijn heerlijke beloften!

Hoor maar! ‘Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen zegt de HEERE, uw Ontfermer.’

Lezers, hebben wij geloofszicht op deze God én Zijn stad? Rust niet voordat u verwacht wat de Heere bereid heeft. Hoe moeilijk uw weg ook is, dan komt het door Gods genade toch goed. Wie de Heere verwacht, zal door het goddelijk licht geleid aankomen in het hemels Jeruzalem.

Wie die verwachting niet heeft, reist naar de stad des verderfs. U bent gehecht en verkleefd aan aards genot. Hoe dwaas bent u! U vergeet dat de gedaante van de wereld voorbijgaat. Daarmee zult u naar het verderf gaan. O, zoek toch de Heere en leef. Zie uit naar Zijn hemelse stad. Vraag of de Heere die verwachting in uw ziel werkt. Dan zult u uw ongerechtigheid kennen, belijden en betreuren. U zult uzelf veroordelen en door het door de Heilige Geest gewerkte geloof naar de Heere Jezus vluchten.

Laat ieder van ons zich nauwkeurig en ernstig onderzoeken of die zalige verwachting ons deel is. Wat zou het groot zijn als wij naar waarheid kunnen zeggen: ‘Wij verwachten die stad, die fundamenten heeft.’ Dan zijn wij het zondigen zo moe. Dan verlangen we van de slavernij van de duivel verlost te worden en de Heere volmaakt te dienen.

Hoe heerlijk zal het zijn om in die hemelse stad te wonen. Daar is alle kwaad buitengesloten. Daar is God, de alleen goede God, alles en in allen. Zalige hemelburgers, want zij loven God zonder onderbreking. Kenmerkt dit heimwee ook uw leven?

 

Ds. G.J. Capellen

 

 

 

 

Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. Hebreeën 11: 10
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36
De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde