Meditatie

 

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn.

Johannes 8: 36

 

ECHTE VRIJHEID

Gisteren 4 mei herdachten we de doden die door het geweld van de Tweede Wereldoorlog het leven hebben verloren. We gedachten ook de 6 miljoen Joden die op een vaak afschuwelijke manier de dood vonden in die jaren van de oorlog. En we stonden stil bij hen die waar ook ter wereld hun leven gaven voor de vrijheid. Vandaag herdenken we de vrijheid van Nederland op 5 mei 1945. Op die dag kwam er een einde aan vijf lange en bange oorlogsjaren vol verdriet en zorg. De vrijheid voor Nederland brak aan. Maar heeft 5 mei 1945 ook échte vrijheid gebracht?

Na de oorlog werd ons land op een bewonderenswaardige manier opgebouwd. Tegelijkertijd werd het kerkelijke leven op een verdrietige manier afgebroken. We zien en horen het om ons heen dat de meeste Nederlanders geen boodschap (meer) hebben aan de HEERE en Zijn dienst. En hoe staat het in ons leven?

Met het oog op Bevrijdingsdag wil ik in deze meditatie een ogenblik met u nadenken voor de échte vrijheid. Daarover heeft de Heere Jezus het een keer gehad toen Hij in gesprek was met een aantal Joodse tijdgenoten. In dat gesprek heeft Hij het gehad over slavernij. Heeft Hij aangegeven dat als we de zonde doen, een dienstknecht van de zonde zijn. En dat is precies wat wij van nature allemaal zijn: dienstknechten, slaven van de zonde. De zondeval in het paradijs heeft dat van ons gemaakt en niemand komt er op de wereld die geen dienstknecht van de zonde is. Hebben wij daar al oog voor?

Maar dat is niet het enige wat de Heere Jezus in dat gesprek gezegd heeft. In onze tekst geeft Hij aan dat Hij ons wil vrijmaken van deze harde slavendienst. Hij wil ons eigenhandig uit de dienst aan de zonde en aan de satan weghalen en ons brengen in het Koninkrijk van Zijn liefde. En als dat gebeurt, zijn we waarlijk vrij. Dan gaan we iets ervaren van wat Paulus noemt de “vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.” (Rom. 8: 21)

Dit zegt tegelijk dat er buiten Jezus om geen ware vrijheid zal zijn. Dan blijven we slaven van de zonde en gaan we tenslotte voor eeuwig verloren. Maar als we door de Heere Jezus worden vrijgemaakt, dan komt het goed. Dan zullen we straks voor eeuwig bij de HEERE zijn.

De vraag is nu of wij iets van die ware vrijheid in Christus mogen kennen. Haakt en zoekt u daarnaar? Vlucht dan tot Christus en smeek Hem of Hij ook ú wil vrijmaken. Hij doet niets liever en zal uw gebed zeker verhoren. Bent u deze vrijheid voor uw beleving kwijtgeraakt, omdat u weer in oude zonden verviel of eigen wegen insloeg? Vlucht opnieuw tot Christus en smeek Hem om een hernieuwde vrijheid. Laat het ons tot diepe verwondering zijn als we mogen weten van déze bevrijding in ons leven. Dat is een groter wonder dan de Bevrijding van Nederland in 1945. Wat heeft het de drie-enige God niet gekost om de bevrijding van zondaren mogelijk te maken. Daar moest Jezus de grootste oorlog voor in- en aangaan. Maar Hij heeft Zijn strijd gestreden en Zijn lijden geleden, opdat Hij zondaren bevrijden zou met een volkomen bevrijding. En Hij doet dat ook, door Zijn Geest. En die Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Geen slaven van de zonde meer, maar kinderen van de HEERE.

Die nog wel danig last van hun zonden en zondige aard houden. Die hun vrijheid zo vaak weer verkwanselen. Maar Christus houdt de Zijnen vast. Niemand zal hen uit Zijn hand rukken.

Wat is het heerlijk als je iets van deze vrijheid mag kennen in je leven. Christus wil ze ons zo gaarne geven. Bij Hem zijn milde handen en vriendelijke ogen. Hij heeft geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en waarlijk vrij bent. Gods kinderen mogen het weten en zingen: " ’t Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd.”

 

Ds. C.J. Droger

 

 

 

 

Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36
De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde