Kerkgebouw Cattenhagestraat

Samenstelling

De gemeente telt 83 leden, waarvan 63 belijdend(juli 2014). De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. De gemeente komt twee keer per zondag bijeen en wel om 10.00 uur en 17.00 uur. Voor wijzigingen zie Kerkdiensten.

Identiteit

Voor de gemeente de gemeente is van fundamenteel belang het gezag van de Bijbel, als het onfeilbare Woord van God.
In de Bijbel staat dat het nodig is dat mensen wedergeboren worden en in Christus hun redding leren zoeken en dan ook God en onze naaste ,alle mensen, te dienen. In de diensten worden de psalmen gezongen en de Bijbel in de Staten -Vertaling gelezen, omdat deze het dichtst aansluit bij de grondtekst, het Hebreeuws van het O.T. en het Grieks van het N.T.

In de morgendienst wordt een preek gehouden over een tekst of gedeelte uit de Bijbel. In de middagdienst wordt een leerdienst gehouden. Daarin wordt een thema uit de belijdenis van de kerk behandeld.
De reformatorische belijdenis is de gemeente lief. Deze bestaan uit de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Dordtse Leeregels. In die geschriften komen de hoofdzaken uit de Bijbel aan de orde.

Structuur

a) Kerkenraad
De gemeente staat onder de leiding van de kerkenraad. Deze telt 4 leden: 2 ouderlingen en 2 diakenen. Elk jaar wordt aan elk gezin/lid van de gemeente huisbezoek afgelegd, waar met elkaar gesproken wordt over de dingen van Gods Koninkrijk en de persoonlijke betrokkenheid daarbij.
Waar nodig worden de mensen zowel materieel als ook geestelijk geholpen .

b) Verenigingsleven
Er is een vrouwenvereniging. Elke zondag wordt er zondagsschool gehouden voor de leeftijd vanaf 4 jaar na de morgendienst. Alle verenigingen zijn als lid aangesloten bij landelijke organisaties.

c) Activiteiten
Andere activiteiten zijn verder : Bijbelstudiekringen; een Psalmmorgen op de woensdagmorgen van 10.00 uur tot kwart over elf, waar een psalm wordt besproken en gezongen. Verder zijn er ontmoetingen voor ouderen georganiseerd en zijn er bijeenkomsten voor jonge belijdende leden.

ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Naarden.

Open het volgende document voor een volledige verantwoording: ANBI 2021