Meditatie

 

Neemt Mijn juk op en leert van Mij….

Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

 

Mattheüs 11: 29a en 30

 

HET JUK VAN JEZUS

Was geloven toen de Heere Jezus op aarde was gemakkelijker dan nu? Er zijn nogal wat mensen die zo denken. Maar wat laat het verband van onze tekst ons zien? Daar worden drie steden genoemd: Chorazin, Bethsaïda en Kapérnaüm. Deze steden bevonden zich alle drie in de omgeving van het meer van Galilea. Eerder zegt de evangelist: “En Nazareth verlaten hebbende, is Jezus komen wonen te Kapérnaüm, gelegen aan de zee of het meer” (Matth. 4: 13) Hij leerde in hun straten en de vele wonderen die Hij deed bevestigden Zijn woorden. Die mensen waren dus rijk bevoorrecht. Maar zij hebben zich niet bekeerd en geloofden niet in Hem (vs. 20). De Heiland was zo dichtbij hen, maar zij bleven innerlijk vervreemd van Hem.

 

Jezus’ juk is niet hard

De Heiland spreekt dus tot twee keer in de tekst over: “Mijn juk”. Hij doet dat in aansluiting op Zijn nodigen: “Komt herwaarts tot Mij”. En Hij voegt eraan toe: “Want Mijn juk is zacht”.

Wat wordt er nu met dit juk bedoeld? Sommigen denken aan een juk dat een paar ossen werd opgelegd bij het ploegen of bij het binnenhalen van de oogst op een wagen. Anderen denken aan een juk dat iemand op de schouders neemt om twee emmers te dragen. Soms zie je op een plaatje, dat mensen een stok als juk gebruiken om twee lasten te dragen. In beide gaan juk en werken samen.

 

Wat leert de Bijbel te dezen? Als Rehabeam koning Salomo is opgevolgd, horen wij het volk tot hem zeggen: Uw vader heeft ons juk hard gemaakt; gij dan nu, maak de harde dienst van uw vader en zijn zwaar juk dat hij ons opgelegd heeft lichter en wij zullen u dienen. (1 Kon. 12: 4). Het juk is hier een aanduiding van dienen, voldoen aan de verplichtingen.

 

Dat bedoelt ook de profeet Jeremia als hij spreekt van de hals buigen onder het juk van de koning van Babel. (Jer. 27: 8). Het volk in de ballingschap wordt dus opgeroepen in de naam des Heeren om die vreemde vorst te dienen.

 

Zo wordt het ook gebruikt in het Nieuwe Testament. De Joodse christenen wilden aan de gelovigen uit de heidenen de verplichting opleggen de besnijdenis te ondergaan en heel de wet van Mozes te onderhouden. Maar dan zegt Petrus op de vergadering te Jeruzalem: “Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen” (Hand. 15: 10). Het maakt duidelijk dat met het juk van Jezus wordt bedoeld het juk der dienstbaarheid. Dat is niet zwaar. Dat blijkt ook uit de nodiging om tot Hem te komen, om in Hem te geloven.

 

Jezus’ juk is zacht

Het gaat daarin om het gelovig kennen van en vertrouwen op Hem. Dat is gave van God, gewerkt door de Heilige Geest. Daarom is er ten diepste geen verschil tussen geloven toen en nu. De Heere Jezus komt niet met allerlei voorschriften en verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Jezus is de Christus, de Borg. Hij heeft Zijn God en Vader liefgehad in het recht van Zijn wet. Hij is volkomen gehoorzaam geweest aan al de geboden en Hij heeft de vloek, de veroordeling der wet ondergaan. Heel dat zware juk van de last der zonde heeft Hij op Zich genomen en verzoend. Daarom zegt de Schrift zo duidelijk: “Niet uit de werken” (Efeze 2: 9)

 

Blijkbaar is het de mens eigen in elke eeuw om het te zoeken in zichzelf en eigen werken. De mensen bogen de hals onder het juk van de geestelijke leiders van Israël. Later boog men de hals onder het juk van de leer van de Roomse kerk. Tot op vandaag kunnen anderen of wijzelf een zwaar juk op ons leggen. We kunnen in onze duisternis er lange tijd onder gebukt gaan en eronder zuchten. Wat we ook doen, maar er komt geen verlichting.

 

Heel bekend is het voorbeeld van Luther. Zelf schrijft hij: “Want ik zou mezelf als het nog langer geduurd had, doodgemarteld hebben met waken en bidden en lezen en ander werk.” Die vrome Luther was in zichzelf de ellendigste mens op aarde, een vermoeide en belaste. Hij kende de spraak van Gods wet die zegt: Je moet dit en dat. Maar hij kon er niet aan voldoen. Maar verlicht door de Heilige Geest leerde hij het juk van Jezus kennen. Dat is gerechtigheid door de Heiland verworven aan het kruis en die God uit genade schenkt en toerekent. Zo leerde hij de hals buigen onder het juk van Jezus. Het vervulde hem met vrede en vreugde. Zo leerde hij dat het juk van Jezus zacht is en dat Zijn geboden niet zwaar zijn. Door het herscheppend werk van de Geest worden wij dan jukdragers van Jezus. We leren Hem kennen meer en meer, liefhebben en dienen uit hartelijke wederliefde.

Bent u, ben jij al zo’n jukdrager van Jezus? Hij roept en nodigt ertoe.

 

Ds. A. Stehouwer.

 

 

 

 

Neemt Mijn juk op en leert van Mij…. Mattheüs 11: 29a en 30
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36
De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde