MEDITATIE

 

HET LIJDENSEVANGELIE VAN HET LAM

 

Donkere achtergrond

De woorden boven deze meditatie staan tegen de donkere achtergrond van de laatste plaag in Egypte. Negen keer heeft de Heere gesproken: ‘Laat Mijn volk trekken’. Maar tegen alle zichtbare en voelbare roepstemmen in hebben de farao en het volk van Egypte zich verhard. Ze hebben het volk niet laten trekken.

En nu is de maat vol gezondigd. De Heere zal komen met de laatste plaag. Hij zegt het in vers 12: ‘Ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan…’

 

Alle eerstgeborenen in Egypteland… Dat zijn dus ook de eerstgeborenen in Israël! Want de Israëlieten woonden ook in Egypteland. En Israël is in zichzelf niet beter dan Egypte. De Israëlieten hebben ook gezondigd. Ze hebben God ook getart, Zijn eer geroofd en Zijn deugden geschonden. Ze zijn evenals de Egyptenaren kinderen van Adam, die in zichzelf nooit kunnen bestaan voor de heilige God. Ze zullen ook naar recht moeten sterven.

 

Als de eerstgeborenen van Israël straks toch mogen blijven leven, en Egypteland uittrekken, is dat niet omdat God afstand doet van Zijn recht. De enige reden dat Israël toch aan het oordeel ontkomt, is omdat God komt met het wonder van de plaatsvervanging. Hij gaat Zelf een lam aanwijzen dat moet sterven in de plaats van de eerstgeborene naar Zijn recht!

 

Drie eisen

Wat voor lam dat moet zijn, lezen we in onze tekst. Drie vereisten worden genoemd.

1e) Om te beginnen moet het lam ‘volkomen’ zijn. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: volmaakt. Het dier mag niet ziek zijn, geen wond hebben. Het mag niet blind zijn of kreupel. De verhou-dingen moeten goed zijn. Een ‘volkomen’ lam.

2e) In de tweede plaats moet het lam ‘een mannetje’ zijn. Al in de tijd van het Oude Testament was het mannetjesdier het kostbaarste dier. Het was een hogere prijs waard dan een vrouwtjesdier. En daarnaast was het ook zo, dat dit lam straks moest gaan sterven in plaats van de eerstgeboren zoon. Ook daarom moest het een mannetje zijn.

3e) Tenslotte moet het lam ‘een jaar oud’ zijn. Dat wil zeggen: in de volle ongebroken kracht van het leven. Want als een lam een jaar oud was, dan was het volwassen.

 

Dit zijn de drie eisen die God Zelf stelt aan het lam. Alleen áchter het bloed van een volkomen, mannelijk, eenjarig Lam zal er ontkoming zijn aan het oordeel.

 

Christus

Vormt het paaslam zoals het in ons tekstvers getekend wordt, niet een duidelijke heenwijzing naar de Heere Jezus Christus?

 

[a] Christus zal om te beginnen een volkomen Lam zijn. Hij zal geen enkel gebrek hebben. Geen enkele zonde. Hij zal kunnen vragen: ‘Wie overtuigt Mij van zonde?’

Als God vanuit de hemel neerziet op Zijn Zoon, ziet Hij een volkomen Lam. Een ‘onbestraffelijk en onbevlekt Lam’.

(1 Petr. 1: 19). Een Lam zonder enige zonde. Een Lam dat Zijn wet volkomen gehouden heeft. Dit offer kan Gods heilig oog behagen!

[b] Christus zal in de tweede plaats ook het kostbare Lam zijn. Zoals het mannetjesdier het kostbaarste dier was van de kudde, is Christus in nog veel diepere zijn het kostbare Lam. Want Hij is Gods geliefde Zoon. En die Zoon heeft God nu niet gespaard, maar al in stille vrederaad aangewezen als het Lam Gods. Wat spreekt daarin de liefde van God voor verloren zondaren!

Kostbaar wordt dit Lam echter ook voor Zijn Kerk. Tegen de achtergrond van hun schuld, hun rechteloosheid, hun doemwaardigheid. Maar niet minder tegen de achtergrond van Gods dienenswaardigheid. ‘U dan die gelooft, is Hij dierbaar’, schrijft Petrus. Mag het ook u gelden?

 

[c] Christus is in de derde plaats het Lam, Dat zal sterven in de kracht van Zijn leven. Op drieëndertigjarige leeftijd. O zeker, Zijn kracht is gebroken in een weg van lijden. Maar vergeten we niet: dat heeft Hij vrijwillig ondergaan. Als Hij sterft, legt Hij machtig en gewillig Zelf Zijn leven af.

 

Voor u?

Wie is dit Lam voor ú? Van nature verachten wij Hem

(Jesaja 53: 2 – 4 ). Omdat we ons thuis weten in het donkere Egypte van de zonde. Wat is het nodig dat we ons Egyptisch zondebestaan en onze afkomst uit Egypte persoonlijk ontdekt krijgen. Dan zullen we net als Israël, gaan roepen vanuit de ellende (Exodus 2: 23). Wat een wonder als zulke roepers een weg van ontkoming wordt aangewezen bij God vandaan, in het Lam. Maar tegelijk: We zullen ons dan ook geen rust mogen gunnen voordat we persoonlijk mogen wéten, te schuilen achter het bloed van dit Lam!

 

Ds. A.J.T. Ruis

 

 

 

Het lijdensevangelie van het Lam Het lijdensevangelie van het Lam
Neemt Mijn juk op en leert van Mij…. Mattheüs 11: 29a en 30
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36
De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde