MEDITATIE

 

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.

 

Psalm 91: 1

 

DÉ SCHUILPLAATS CHRISTUS

Wanneer heb je een schuilplaats nodig? Als er gevaar dreigt! Als er vijanden zijn die het op je leven gemunt hebben! En nu spreekt onze tekst van de schuilplaats van de Allerhoogste. Dat wil zeggen: er is een schuilplaats bij God. Hij is de grote Eigenaar van deze schuilplaats. Met andere woorden: God de Allerhoogste heeft voor een Schuilplaats gezorgd! Maar waarom dan toch? Vanwege het állergrootste gevaar dat u dreigt. Want wie bent u?

Zondaar voor God! Een zondaar die verloren ligt van nature! Een zondaar die ten dode is opgeschreven! Voor zulke zondaren dreigt een ontzaglijk gevaar! De eeuwige dóód! De toorn van God! De vloek van de Wet! De eeuwige rechtvaardige rampzaligheid! En dát wist de Allerhoogste God van eeuwigheid! Hij wist dat Zijn verloren volk eeuwig zal omkomen als Hij Zélf niet zou ingrijpen en Zélf zou zorgen voor een schuilplaats tegen dat grootste gevaar.

Ja waarlijk,

De HEER’ is groot, een heerlijk God,

Een Koning, die het zaligst lot,

Ver boven alle goôn kan schenken.

Hij is ook de Almachtige God, Die álles kan wat Hij wil. Kijk en nu heeft de Allerhoogste en Almachtige God Zélf gezorgd voor een Schuilplaats waarin een zondaar geen kwaad hoeft te vrezen, verlost is van de drievoudige dood, verlost is van Gods toorn over de zonden. Een schuilplaats waar de vloek van de Wet hem nooit meer kan verdoemen. ’t Is eigenlijk geen vraag meer met Wie de Schuilplaats en de Schaduw wordt bedoeld. Die Schuilplaats is Christus!

 

Het woord ‘schuilplaats’ roept het beeld op van een steenrots waarin een vluchteling veilig was voor gevaren.

Zo verkeerde David eens in de spelonk van Adullam toen Saul hem zocht om te doden.

Meerdere keren komen we in de Bijbel Christus tegen onder het beeld van een Steenrots. In Hem is veiligheid tegen het allergrootste gevaar dat dreigt, namelijk om voor eeuwig verloren te gaan vanwege de zonden.

 

Maar om die Steenrots te zijn als een Schuilplaats voor Zijn verloren volk, moest Christus een geslagen Steenrots worden. Want God zag de zonden van Zijn Kerk niet door de vingers.

De zonde der wereld deed God ontbranden in toorn. Gods recht eiste betaling voor de zonden. Dat moest gebeuren, het kon niet anders. Geen mens vond Hij die dat kon doen, maar toen heeft Christus gezegd: Ik zal betalen Vader! Ik zal Uw toorn over de zonden gaan dragen. Hoor eens hoe Jesaja dat al profeteerde in Hoofdstuk 53: 4, ‘Waarlijk Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen, doch wij achten Hem, dat Hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was’.

Maar in die weg waarin Christus van God geslagen en verdrukt werd, bleef er voor Hem geen schuilplaats meer over voor de toorn en de vloek van God over de zonden. Zie Hem hangen aan het kruis in de drie uren dikke duisternis, waarin Hij verlaten werd van Zijn Vader en de toorn van God in alle hevigheid op Hem aankwam. Waar het recht van God betaling eiste en de zware straf van de hel werd doorstaan! Toen kwam Zijn zwaar lijden tot een dieptepunt. Mijn God, Mijn God waarom hebt U Mij verlaten! Waarom? O hoor het rijke Evangelie: Opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Ja, opdat wij weer gemeenschap met God zouden mogen krijgen.

Met andere woorden: Opdat zondaren voor eeuwig een Schuilplaats zouden hebben! Ja de Heere Jezus is de enige Schuilplaats waar een ontdekte zondaar veilig is. Waarom is hij daar veilig? Omdat hij God niet tégen heeft. Omdat het waar geworden is:

Gij vindt in gunst, en niet in wraak, uw lust;

De hitte van uw gramschap is geblust.

Maar die gunst.., die zalige gemeenschap met God kan dan ook alleen in de Schuilplaats ervaren worden hoor. Buiten de schuilplaats is en blijft God een verterend Vuur en een eeuwige Gloed bij wie niemand wonen kan.

 

 O wat is het toch nodig om ín de Schuilplaats Christus te zijn. Daar spreekt de dichter van Psalm 91 ook van.

Hoe is de dichter in de Schuilplaats terecht gekomen? Hoe wordt ik een bewoner in de Schuilplaats? Is dat ook uw en jouw grootste levensvraag geworden?

 

In Gods Woord komen we een geschiedenis tegen die zo duidelijk illustreert hoe een zondaar in de Schuilplaats Christus komen kan.

In 1 Samuël komen we David tegen die moest vluchten voor Saul? Waar kwam David terecht? In de Spelonk van Adullam. David was daar niet alleen want we lezen dat het ganse huis van zijn vader tot hem kwamen. Ja, tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot een overste over hen; zodat bij hem waren omtrent vierhonderd mannen.

Hier staan nu precies drie kenmerken die een zondaar tot Christus doet vluchten om in Hem een schuilplaats te vinden.

Hij is benauwd vanwege de vloek der wet. Hij heeft schuld waar hij voor betalen moet. Hij is bedroefd vanwege zijn zonden!

 

Kijk, en dat geeft een onhoudbare nood, die alleen opgelost kan worden  door de Heere Jezus Daarom komt er een vluchten tot Hem en zal zo’n benauwde, schuldige, bedroefde zondaar nooit rust kunnen hebben voordat hij weten mag door Christus en in Christus behouden te zijn. Zo komen zondaren tot Christus om in Hem een Schuilplaats te vinden. Ja, die is gezeten in de schuilplaats des Allerhoogsten. Niet even, maar ééuwig. Eeuwig vernachten in de schaduw des Almachtigen.

 

Ds. J. de Bruin

 

 

 

 

Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91: 1
…De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. Job 1: 21b
Alzo wies het Woord des Heeren met macht en name de overhand. Handelingen 19: 20
En zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Markus 16: 3
Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. Psalm 121: 4
..en men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst Jesaja 9 5b
Als nu de bruidegom vertoefde, werden zijn allen sluimerig en vielen in slaap Mattheüs 25: 5
Het lijdensevangelie van het Lam Het lijdensevangelie van het Lam
Neemt Mijn juk op en leert van Mij…. Mattheüs 11: 29a en 30
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36
De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde