MEDITATIE

TIJD VOOR MEDITATIE!?

Wanneer we de woorden die boven deze overdenking staan, los van het verband van de Psalm waaruit ze genomen zijn op ons laten inwerken, dan kan iedere ware gelovige zich er wel iets bij voorstellen. Misschien schiet u onmiddellijk de regel van een andere Psalm in gedachten: “Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest! Geen honing kon het gehemelte beter smaken.” En de toepassing is spoedig gemaakt. Wat ligt er een zoete vreugde in het overdenken Wie de Heere is en vooral Wie Hij voor ons is. En tegelijk: wij komen daar ook wanneer wij de Heere mogen kennen, veel te weinig aan toe in onze gejaagde tijd en door alles wat onze harten en hoofden in beslag neemt.

De woorden boven deze meditatie staan echter in een bepaald kader. Ze horen tot het slotakkoord van Psalm 104, een Psalm die vaak ten onrechte wordt getypeerd als een ‘natuurpsalm’. De onbekende dichter bezingt immers niet de grootsheid van de natuur, maar de majesteitelijke schoonheid en heerlijkheid van de schepping, van  Góds schepping en daarin van de grote Schepper, Die dit alles met zoveel wijsheid heeft gemaakt. Terecht is er op gewezen dat we in deze Psalm de lijnen van Genesis 1 en 2 terug vinden. Hier is een mens aan het woord, die achter het geschapene de hand van de grote Kunstenaar en Bouwmeester van dit alles heeft leren zien. Hij verlustigt zich er in. Hij gaat er van zingen omdat zijn woorden tekort schieten.

Wanneer wij de woorden van onze tekst tot zover hebben verstaan, zouden we al een paar vragen kunnen stellen Actuele vragen midden in deze zomerse vakantietijd. Velen van ons trekken er immers op uit. Ze gaan de natuur in. Ze wandelen door de bossen, staan aan de voet van majestueuze bergen, zien hoe de zon ondergaat in de eindeloos voortrollende zee. Ze zien de plantenwereld en de dierenwereld, in het groot en in het klein, net als in deze Psalm bezongen wordt. Maar ziet u en zie jij in en achter dit alles ook de hand van de grote Schepper aller dingen? Verlustigen wij ons in het werk van Zijn handen? Komen we onder de indruk van het majesteitelijke en het schone van Zijn werk; van de wijsheid waarmee het alles is gemaakt en op elkaar is aangelegd? Zingt het in ons hart en klinkt het uit onze mond voor de oren van ons reisgezelschap: “O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam over de ganse aarde”?

Ik ga een stap verder. Wij komen immers mensen tegen

– misschien horen wij zelf tot die mensen -, die zeggen: als je alles om je heen ziet dan moet je toch wel geloven dat er een schepper is, een god (let op de kleine letters!). Dat kan toch niet zomaar zijn ontstaan! Een dergelijke redenering staat echter ver van de woorden van Psalm 104 af. Het wezenlijke, dat deze Psalm onderscheidt van allerlei wereldse natuurliederen, ontbreekt er aan! De dichter zingt niet van een onbekende God als hij zegt: “Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn”. U merkt ook wel dat hij van de verwondering over de werken van de Schepper bij de Schepper Zelf is terecht gekomen. Zijn gedachten zijn gericht op Hem Die dit alles zo wonderlijk gemaakt heeft. En die God kent hij niet slechts als de grote Schepper aller dingen. Hij noemt Hem de HEERE (let op de hoofdletters), de God Die Zijn verbond met Zijn volk heeft opgericht, De God van Abraham, Izaäk en Jakob, Die er is ten behoeve van Zijn volk, Die Zijn volk verlost en leidt en dat werk ook voleindigt. Dat is de diepste toon in onze tekst: Die God is onze God, God van volkomen zaligheid! Zoals de belijdenis het nieuwtestamentisch verwoordt: de eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus. Of zoals een engels lied het zingt: “This is my Father’s world”. (vertaald: Dit is mijn Vaders wereld.) Hier zingt iemand die niet alleen oog heeft gekregen voor de Geest, Die als Gods adem het gelaat van de aarde vernieuwt (vers 30), maar die door dat vernieuwende werk van de Geest een nieuw hart heeft gekregen en nieuwe ogen en een nieuwe mond.

Mag ik u en jou vragen: kijken wij zo om ons heen en blijkt daaruit dat wij nieuwe mensen zijn geworden? Zien wij de schoonheid en de majesteit van de schepping als werk van die God, Die om Christus’ wil mijn God en Vader wilde worden? Voelen wij de pijn van onze zonde, die zoveel van dat mooie heeft stuk gemaakt? Herkennen we iets van het zuchten van de schepping naar het volmaakte dat komt als alle dingen nieuw worden?

“Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn!” Een echte gelovige kent iets van dat zoete in de ontmoeting met de Heere in de werken van Zijn handen. Die kent ook iets van het verlangen dat uit deze woorden spreekt: dat de Heere Zich zal verlustigen in onze aanbidding bij de aanschouwing van Zijn werken. Zo kan de tekst ook vertaald worden: dat die overdenking van mij Hem zal behagen. Om Hem gaat het immers, om de eer van Zijn Naam, om de Schepper Die Vader is en Zijn Zoon gegeven heeft opdat zondaren tot Zijn kinderen aangenomen zouden worden en de aarde mogen beërven.

Wie dat geheim kent, wie deze God leert kennen, stemt in met de Psalmist: “De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen”. Maar die eindigt zijn overdenking met een gebed. “Laat U mijn tong en mond en

’s harten diepste grond toch welbehaaglijk wezen.”

Ik wens u de ervaring van de zoetheid van dit mediteren in deze weken van harte toe.

 

Ds. J. Westerink

 

 

 

 

Tijd voor meditatie Tijd voor meditatie
En Petrus zeide tot hen: Bekeert u…. Handelingen 2: 38a
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91: 1
…De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd. Job 1: 21b
Alzo wies het Woord des Heeren met macht en name de overhand. Handelingen 19: 20
En zeiden tot elkander: Wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? Markus 16: 3
Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. Psalm 121: 4
..en men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst Jesaja 9 5b
Als nu de bruidegom vertoefde, werden zijn allen sluimerig en vielen in slaap Mattheüs 25: 5
Het lijdensevangelie van het Lam Het lijdensevangelie van het Lam
Neemt Mijn juk op en leert van Mij…. Mattheüs 11: 29a en 30
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Johannes 8: 36
De bewogen Zaligmaker Johannes 12: 27a
Volhouden Volhouden
Waar God spreekt is een nieuw begin Waar God spreekt is een nieuw begin
Advent in Bethlehem Advent in Bethlehem
1 Thessalonicenzen 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u
Het werk onzer handen Ds. J. Brons
Johannes 16:8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel.
Handelingen 1: 11b Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen...
Johannes 20: 19b ……Vrede zij ulieden!
Matthéüs 26: 38 en 40 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe....
Habakuk 3: 17 en 18 Alhoewel de vijgeboom niet bloeien zal en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal....
Jesaja 1: 18 Komt dan en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken....
DANK Ds. J. de Bruin
SOLA SCRIPTURA Prof. dr. A. Baars
Hulp van boven Ds. H.C. van der Ent.
Koud water Ds. H. Korving
Eén ding Ds. L.A. den Butter
O HEERE… Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. Sela. Ds. A. van de Weerd
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS… Ds. M.A. Kempeneers
BEVEN VOOR HET WOORD Ds. R. Kok
Strijd om in te gaan Ds. H. van der Ham
Jericho gevallen Ds. A. van Heteren.
Toch voltooid Ds. P.J. Kok
Johannes 14: 18a Ik zal u geen wezen laten…
Mattheus 26: 75a En terstond kraaide de haan……
Lukas 2: 28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen en loofde God…
Lukas 1: 38a En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar uw woord.
Matthéüs 5:3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Jesaja 64: 6b ….Wij vallen allen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind
Psalm 25: 4 HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden
Handelingen 1:11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen....
Openbaring 1: 17 en 18a En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten....
Mattheüs 26: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar....
Mattheüs 26: 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe; blijft hier en waakt met Mij
Psalm 98: 1a Zingt de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Psalm 77: 2 slot ”…en Hij zal het oor tot mij neigen”!
Colossenzen 1: 18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente….
Koningsdag Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. De dag waarop we.......
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jacobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
Meditatie Waar zijt gij?
Kol 1:18a En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der gemeente.
Numeri 13:30-31 Horen of zien
Psalm 87:2a De HEERE bemint de poorten Sions....
Lukas 24:51 En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel.
Matthéüs 27: 25b Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Psalm 48: 14 Zet uw hart op haar vesting, beschouwt onderscheidenlijk haar paleizen, opdat gij het aan het navolgende geslacht vertelt.
Matthéüs 1: 21 …en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Klaagliederen 3: 22a Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn…..
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie de Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden
Lucas 5:20 Mens, uw zonden zijn u vergeven
Handelingen 2: 17m Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees
Lukas 24:32 En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak op de weg .......
Matthéüs 26: 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?
Lukas 19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar.
Efeze 2:12d Geen hoop hebbende en zonder God in deze wereld.
Lukas 2:10b …Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal.
Psalm 84:3a Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN;
Psalm 62:2a RUST EN STILTE
Psalm 68:19a Gij zijt opgevaren in de hoogte....
Lukas 24:21a En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen zou.
Matthéüs 27: 21 BARÁBBAS OF JEZUS
1 Thessalonicenzen 5: 17 Bidt zonder ophouden
Liefde de liefde zoekt zichzelf niet
Kerstfeest-1 Onvrede
Kerstfeest-3 Vrede met elkaar
Kerstfeest-3 Een Kerstontmoeting
Pasen 3 Kruisen
Pinksteren 1 Pinksteren: Wat houdt dat in?
Pinksteren 2 Pinksteren: Feestloos?
Psalm 143:10 Uw goede Geest......
Psalm 32:7 Gij zijt mij een verberging
Jeremia 18 De grote Pottenbakker aan het werk
Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heere en...
Markus 15:21 Een gedwongen kruisdrager
1 Kor.13:5b De liefde zoekt zichzelf niet
Lukas 24:32 Brandende Harten
Johannes 1:14 Ontvangen uit de volheid van Christus
Johannes 20: 25a "Wij hebben de Heere gezien"
Hosea 14:9c Uw vrucht is uit Mij gevonden
Hebreen 11 De kracht van geloof en hoop
Ezechiel 47 De stroom van de Heilige Geest
Prediker 12 Denk aan uw Schepper
Genesis 3:9 Waar bent u?
Een vreemdeling op aarde Een vreemdeling op aarde
Jezus Volgen Jezus Volgen
2 Korinthe 5:17 Een nieuw schepsel
Romeinen 8:38-39 Verzekerd van Gods liefde